ESP32 výška hladiny žumpa

Důležité je v publish pro domoticz dát uvozovky v JSON u hodnoty odesílané.

#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>


#define uS_TO_S_FACTOR 1000000 /* Conversion factor for micro seconds to seconds */
#define TIME_TO_SLEEP 30    /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */
#define mqtt_topic "esp/test"

RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
 
const char* ssid = "AP Hlousek";
const char* password = "**";
const char* mqttServer = "**";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "**";
const char* mqttPassword = "**";

#define temperature_topic "sensor/temperature"
String temp_str;
char temp[50];

int pTrig = 23;
int pEcho = 22;
// inicializace proměnných, do kterých se uloží data
long odezva, vzdalenost;


WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
 
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 
 Serial.print("Message arrived in topic: ");
 Serial.println(topic);
 
 Serial.print("Message:");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  Serial.print((char)payload[i]);
 }
 
 Serial.println();
 Serial.println("-----------------------");
 
}
 
void setup() {
 
 Serial.begin(115200);

 pinMode(pTrig, OUTPUT);
 pinMode(pEcho, INPUT);
 
 
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.println("Connecting to WiFi..");
 }
 Serial.println("Connected to the WiFi network");
 
 client.setServer(mqttServer, mqttPort);
 client.setCallback(callback);
 
 while (!client.connected()) {
  Serial.println("Connecting to MQTT...");
 
  if (client.connect("ESP32Client", mqttUser, mqttPassword )) {
 
   Serial.println("connected"); 
 
  } else {
 
   Serial.print("failed with state ");
   Serial.print(client.state());
   delay(2000);
 
  }
 }

 // nastavíme na 2 mikrosekundy výstup na GND (pro jistotu)
 // poté nastavíme na 5 mikrosekund výstup rovný napájení
 // a poté opět na GND
 digitalWrite(pTrig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(pTrig, HIGH);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(pTrig, LOW);
 // pomocí funkce pulseIn získáme následně
 // délku pulzu v mikrosekundách (us)
 odezva = pulseIn(pEcho, HIGH);
 // přepočet získaného času na vzdálenost v cm
 vzdalenost = odezva / 58.31;

 //client.publish(mqtt_topic, String(vzdalenost).c_str(), true);
client.publish("domoticz/in", ("{\"idx\": 53, \"nvalue\":0,\"svalue\":\""+ String(vzdalenost)+"\"}").c_str());


 
 
 //client.subscribe("esp/test");
 
 for(int i=0;i<10; i++)
 {
  client.loop(); //Ensure we've sent & received everything
  delay(100);
 }
 
 Serial.print("Going to Sleep...");
 esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
 esp_deep_sleep_start(); 
}
 
void loop() {
 
}

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *