Instalace opencv2 + balíčku

OpenCV je svobodná a otevřená multiplatformní knihovna pro manipulaci s obrazem. Je zaměřena především na počítačové vidění a zpracování obrazu v reálném čase. Původně ji vyvíjela společnost Intel. Dokáže se zrychlit spoluprací s knihovnou Integrated Performance Primitives (Intel IPP). Knihovnu je možné využít z prostředí jazyků C, C++ a s generátorem rozhraní SWIG také Python a Octave.

díky tomuhle skriptu nemusíte všechno kopírovat

mkdir opencv
cd opencv
wget http://mat.8u.cz/skript/skript1.sh
. skript1.sh

tohle se náchází v „skript1.sh“

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo apt-get -y autoremove

# Build tools:
sudo apt-get install -y build-essential cmake

# GUI:
sudo apt-get install -y qt5-default libvtk6-dev

# Media I/O:
sudo apt-get install -y zlib1g-dev libjpeg-dev libwebp-dev libpng-dev libtiff5-dev libjasper-dev libopenexr-dev libgdal-dev

# Video I/O:
sudo apt-get install -y libdc1394-22-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev libx264-dev yasm libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libv4l-dev libxine2-dev

# Parallelism a linear algebra libraries:
sudo apt-get install -y libtbb-dev libeigen3-dev

# Python:
sudo apt-get install -y python-dev python-tk python-numpy python3-dev python3-tk python3-numpy

# Java:
sudo apt-get install -y ant default-jdk

#Install Mesa as a software rasteriser
sudo apt-get install libgl1-mesa-swx11

# Dokumentace:
sudo apt-get install -y doxygen


# INSTALOVÁNÍ KNIHOVNY (3.0.0 - stabilní verze)

sudo apt-get install -y unzip wget

# Stažení opencv a balíčku openCV contrib
wget https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.0.0.zip
unzip 3.0.0.zip
rm 3.0.0.zip
mv opencv-3.0.0 OpenCV
https://github.com/Itseez/opencv_contrib/archive/3.0.0.zip
unzip 3.0.0.zip
rm 3.0.0.zip
mv opencv_contrib-3.0.0 OpenCV_contrib

# instalace openCV
cd OpenCV
mkdir build
cd build
cmake -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../OpenCV_contrib/modules -DWITH_QT=ON -DWITH_OPENGL=ON -DFORCE_VTK=ON -DWITH_TBB=ON -DWITH_GDAL=ON -DWITH_XINE=ON -DBUILD_EXAMPLES=ON ..
make -j4
sudo make install
sudo ldconfig

Různé nepotřebné/potřební balíčky 😀

sudo apt-get -y install libopencv-dev build-essential cmake git libgtk2.0-dev pkg-config python-dev python-numpy libdc1394-22 libdc1394-22-dev libjpeg-dev libpng12-dev libtiff4-dev libjasper-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libxine-dev libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev libv4l-dev libtbb-dev libqt4-dev libfaac-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev x264 v4l-utils unzip zlib1g-dev libjpeg-dev libwebp-dev libpng-dev libtiff5-dev libjasper-dev libopenexr-dev libgdal-dev python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev libopencv-dev python-opencv

sudo apt-get autoremove libopencv-dev python-opencv

sudo apt-get build-dep opencv
sudo apt-get install build-essential cmake
sudo apt-get install python-sklearn  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *